GeoGebra GeoGebra Institute of Novi Sad, Serbia

Kontakt

Đorđe HercegDjordje Herceg
Redovni professor
Departman za matematiku i informatiku
Prirodno-matematički fakultet,
Univerzitet u Novom Sadu
Trg Dositeja Obradovića 4
21000 Novi Sad

Telefon: 021 4852863
Email: djordje.herceg@dmi.rs

O nama

GeoGebra institut u Novom Sadu radi kao istraživačka laboratorija u okviru Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Nalazimo se na  Departmanu za matematiku i informatiku.

International GeoGebra Institute i GeoGebra Institut u Novom Sadu imaju zajedničke ciljeve:

  • Obuka i podrška:
    Da koordinišu i omoguće profesionalni razvoj i podršku budućim i sadašnjim nastavnicima.
  • Razvoj i deljenje:
    Da razvijaju i dele materijale za radionice i nastavu, kao i da stalno poboljšavaju i proširuju softver za dinamičku matematiku GeoGebra.
  • Istraživanje i saradnja:
    Da sprovode i podržavaju istraživanja vezana za GeoGebru koja se fokusiraju na nastavi i učenju matematike, sa ciljem da informišu i poboljšaju nastavne i razvojne aktivnosti, kao i da promovišu saradnju između IGI i lokalnih GeoGebra instituta i kolega iz raznih zemalja.

Aktivnosti

Održavamo kurseve GeoGebre za nastavnike osnovnih i srednjih škola, akreditovane od strane Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.

GeoGebru koristimo u nastavi koju izvodimo na Prirodno-matematičkom fakultetu, na drugim fakultetima i u srednjim školama.

Objavljujemo naučno-istraživačke radove, kao i uputstva i materijale za GeoGebru u nastavi.

U radu sa studentima diplomskih i poslediplomskih studija koristimo GeoGebru. Jedan broj naših studenata je odbranio doktorske teze zasnovane na upotrebi GeoGebre.

Poslednja izmena: 15.1.2011.